Wie ik ben:
Ik ben Carina van Keulen, in 1961 geboren in Amersfoort. Van jongs af aan wist ik dat ik juf wilde worden, ik heb lange tijd in het speciaal basisonderwijs gewerkt. In 2007 ben ik gestart met de opleiding tot integratief kindertherapeut, in 2013 gevolgd door de opleiding tot hypnotherapeut, beide aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden

Bij aanvang van de sessies ondertekenen beide ouders (wettelijke vertegenwoordigers) en de therapeut een behandelovereenkomst;

Het is wenselijk dat bij oudergesprekken beide ouders aanwezig zijn;

Na het eerste gesprek zijn er oudergesprekken om de 4 à 5 sessies;

Een kindsessie duurt 50 minuten;

Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind. De therapeut is gehouden aan de beroepscode;

Het kind is de cliënt. De kindertherapeut wordt betaald door de ouders/verzorgers, maar werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind;

Er is geen wachtruimte;

Gemaakte afspraken graag 48 uur van tevoren afzeggen. Dit kan ook via de voicemail bij niet directe bereikbaarheid. Annuleringen op kortere termijn kunnen in rekening worden gebracht;

Het tarief voor een consult (sessie of oudergesprek) is 80 euro (m.i.v. 1 januari 2024: € 85,00).
Een telefonisch consult kost (vanaf 10 minuten) 25 euro.
De kosten voor het maken van een verslag (alleen op verzoek van ouders) zijn 100 euro. (Alle tarieven zijn vrijgesteld van btw.).

 

Vergoedingen en Zorgverzekeraars:

Ik ben aangesloten bij de VIT en NVECP, heb de ECP registratie en sta ingeschreven als Registertherapeut BCZ. De meeste Zorgverzekeraars vergoeden de therapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende polissen. Informeer hier naar bij uw zorgverzekering of kijk in dit overzicht:
Vergoedingen

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u zelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT ( https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/ ). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg ( Tuchtrecht Complementaire Zorg) zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Registraties
VIT
NVECP
RBCZ
AGB register Vektis

KvK nummer 32164983
BTW ID nr: NL097842412B01 (vrijgesteld van btw.)

Betalingsvoorwaarden

Waarop hebben de onderstaande afspraken betrekking?

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Betaling van de sessies

De cliënt zorgt ervoor dat de nota van de therapeut binnen 14 dagen na datum van de factuur is betaald, zonder opschorting of verrekening.

Verzuim van betaling

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt volgens de wet in verzuim.

Verzending betalingsherinnering

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Ingebrekestelling

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Incassokosten

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Opschorting therapie bij betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.